Các khóa đào tạo

Kính gửi: Các Tổ chức/Doanh nghiệp

Với mục tiêu trang bị cho các tổ chức những kiến thức cơ bản và nâng cao để từ đó có thể áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng vào trong hoạt động của các tổ chức, Tổ chức Công nhận Việt Nam (AoV) xin gửi đến Quý Tổ chức/ Doanh nghiệp kế hoạch đào tạo năm 2015 như sau:

A. Các khoá đào tạo phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

1. Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

2. Xây dựng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

3. Đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

4. Ước lượng và công bố độ không đảm bảo đo cho phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn

5. Hiệu chuẩn nội bộ trong phòng thí nghiệm

6. Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

7. Chuyên gia đánh giá/chuyên gia đánh giá trưởng phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

B. Các khóa đào tạo phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2007

1. Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 15189:2007

2. Xây dựng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 15189:2007

3. Đánh giá nội bộ phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2007

4. Đảm bảo chất lượng hoạt động xét nghiệm (nội kiểm và ngoại kiểm)

6. Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của Phương pháp

7. Chuyên gia đánh giá/chuyên gia đánh giá trưởng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2007

C. Các khóa đào tạo hệ thống quản lý chất lượng theo chương trình nhượng quyền của tổ chức đào tạo quốc tế IRCA

1. Khoá đào tạo chuyên gia đánh giá/ chuyên gia đánh giá trưởng đoàn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

IRCA Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA Reg. No. A18021)

2. Khoá đào tạo chuyên gia đánh giá/chuyên gia đánh giá trưởng đoàn theo tiêu chuẩn ISO 9001/TS 16949

IRCA ISO 9001/TS 16949 Auditor/Lead Auditor Variant Course (IRCA Reg. No. A18021)

3. Khoá đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý môi trường

IRCA Environmental Management Systems Auditor Conversion Training Course (IRCA Reg. No. A12654)

4. Khoá đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý an toàn, sức khoẻ nghề nghiệp.

IRCA Occupational Health & Safety Management Systems Auditor Conversion Training Course (IRCA Reg. No. A16834)

5. Khoá đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ (Tích hợp các hệ thống quản lý).

IMS (Integrated Management System) Internal Auditor Course

Tổ chức Công nhận Việt Nam (AoV) trân trọng kính mời các Tổ chức/ Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự đào tạo đăng ký học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi đến AoV bằng thư, fax, email, điện thoại trước khi diễn ra khoá học ít nhất 3 ngày theo địa chỉ:

Tổ chức Công nhận Việt Nam – Phòng 406 tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 2213 6935          Fax: 04 36343449         Email: rd@aov.vn         Website: aov.vn

Trân trọng./.

Phiếu đăng ký tham dự đào tạo (tải về)