Kế hoạch phát hành mẫu tháng 03/2017

Ban Thử nghiệm thành thạo Vinalab - PT2 xin thông báo kế hoạch phát hành mẫu thử nghiệm thành thạo tháng 03/2017, cụ thể như sau:

 

TT

Mã số

Tên chương trình

Chỉ tiêu

Loại chương trình

Phí tham dự

Thời gian dự kiến 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 3

Lĩnh vực Sinh học

1

VPT.2.6.17.06

Vi sinh trong phân bón

Vi sinh vật cố định Nitơ

Định lượng (CFU/g)

4.000.000

27/03

Vi sinh vật phân giải Phospho

Vi sinh vật Phân giải Xenlulo

2

VPT.2.6.17.37

Vi sinh trong thực phẩm (Sản phẩm có hoạt độ nước >0,95%)

Tổng số nấm men, nấm mốc

Định lượng (CFU/g)

3.000.000

27/03

3

VPT.2.6.17.38

Vi sinh trong thực phẩm (Sản phẩm có hoạt độ nước <0,95%)

Tổng số nấm men, nấm mốc

Định lượng (CFU/g)

3.000.000

27/03

Tin tức liên quan