Quy trình giải quyết phàn nàn, khiếu nại

AoV luôn thiện chí trong việc giải quyết và tạo điều kiện để khách hàng có thể phản ánh các phàn nàn, khiếu nại, yêu cầu xem xét lại nhằm bảo đảm quyền lợi của khách hàng và không ngừng cải tiến để hoàn thiện hệ thống quản lý của AoV. Quy trình giải quyết phàn nàn, khiếu nại cũng như yêu cầu xem xét lại của AoV được miêu tả ở lưu đồ dưới đây.

 

Thông tin yêu cầu, khiếu nại, phàn nàn

Tin tức liên quan