THÔNG TIN THAM GIA PT

CHƯƠNG TRÌNH PT ĐÃ CHỌN

- *: Chỉ tiêu được công nhận 17043, code A2LA 3633.01
- Các chương trình AoV-PT tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO/IEC 17043;
- Phí tham dự đã bao gồm phí gửi mẫu và VAT.

Bạn đã đọc và đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

LẬP PHIẾU YÊU CẦU THAM GIA